Regulamin

Regulamin Pairbuilding

§1 Postanowienia ogólne

   1. Informujemy, że Administratorem strony jest Fundacja Impossible z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zakładowa 9H/23, wpisana do KRS pod numerem 0000572783, posiadająca nr NIP: 894 306 57 21 
   2. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres e-mail: kontakt@pairbuilding.pl.

  §2 Definicje

    

    1. Ilekroć w Regulaminie mowa o:
       1. Danych Osobowych – należy przez to rozumieć informacje o Kliencie lub Partnerze umożliwiające ich zidentyfikowanie podawane w toku zawierania Umowy lub korzystania z Usługi, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego oraz – w uzadnionych przypadkach – adres zamieszkania lub dostawy;

       1. Cenniku – należy przez to rozumieć zawarty w par. 6 Regulaminu cennik określający zakres poszczególnych wariantów Usługi oraz wysokość Opłaty za poszczególne warianty Usługi; 

       1. Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zaakceptowała Regulamin, wyraziła zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych i dokonała Opłaty;

       1. Opłacie – należy przez to rozumieć kwotę pieniężną wpłacaną przez Klienta na rzecz Usługodawcy w celu skorzystania z Usługi w wysokości określonej w Cenniku i w sposób określony w Regulaminie;

       1. Partnerze – należy przez to rozumieć osobę fizyczną wskazaną przez Klienta, która wraz z Klientem korzysta z Usługi;

       1. Polityce Prywatności – należy przez to rozumieć zasady korzystania z Serwisu dostępne w Serwisie;

       1. Serwisie – należy przez to rozumieć stronę internetową działającą pod adresem: www.pairbuilding.pl 

       1. Randce – należy przez to rozumieć zorganizowane w ramach wykonania Usługi spotkanie Klienta i Partnera, podczas którego zagrają oni w grę towarzyską przygotowaną przez Usługodawcę;

       1. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin, opisujący zasady i warunki świadczenia Usługi i korzystania z Usługi;

       1. Umowie – należy przez to rozumieć zawartą pomiędzy Klientem a Usługodawcą, ustalająca wzajemne prawa i obowiązki określone w niniejszym Regulaminie. Uznaje się, że Umowa o treści obejmującej postanowienia Regulaminu zostaje automatycznie zawarta w momencie dokonania przez Klienta Opłaty;

       1. Usłudze – należy przez to rozumieć zorganizowanie przez Usługodawcę Randki na zasadach określonych w Regulaminie;

    §3 Warunki ogólne Usługi

      

      1. Z Usługi skorzystać może każda pełnoletnia osoba fizyczna. Usługa przeznaczona jest wyłącznie dla dwóch osób pozostających z sobą w relacji (małżeństwie, związku partnerskim, etc.), bez możliwości udziału osób trzecich.

      1. Warunkiem skorzystania z Usługi jest podanie przez Klienta: wymaganych przy rejestracji danych osobowych, akceptacja Regulaminu oraz dokonanie Opłaty. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z oświadczeniem, iż Klient zapoznał się z jego treścią.

      1. Klient zobowiązuje się przestrzegać Regulaminu, w szczególności dokonać Opłaty oraz korzystać z Usługi zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

      1. Randka ma na celu pogłębienie relacji pomiędzy Klientem a Partnerem, ale nie stanowi formy terapii par.

      1. Usługa jest świadczona w wariantach, których zakres został określony w Cenniku. Wyboru wariantu dokonuje Klient przed dokonaniem Opłaty. Usługa jest świadczona w języku polskim lub języku angielskim.

     §4 Skorzystanie z usługi

       

       1. Chcąc skorzystać z Usługi Klient wybiera wariant Usługi, podaje swój adres e-mail i adres e-mail Partnera, a następnie dokonuje Opłaty. Po dokonaniu Opłaty Klient nie ma możliwości dokonania zmiany Partnera.

       1. Po otrzymaniu Opłaty, Usługodawca wysyła na podane przez Klienta adresy e-mail potwierdzenie zawarcia Umowy oraz linki do trzech kwestionariuszy dotyczących osobowości Klienta i Partnera oraz ich wzajemnej relacji.

       1. Klient i Partner zobowiązani są do wypełnienia i odesłania Usługodawcy otrzymanych kwestionariuszy terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od ich otrzymania. W przypadku nieotrzymania wypełnionych kwestionariuszy w tym terminie, Usługodawca nie ma obowiązku wykonania Usługi, a Opłata nie podlega zwrotowi.

       1. Po otrzymaniu i weryfikacji wypełnionych kwestionariuszy, Usługodawca udostępni Klientowi i Partnerowi ich wyniki oraz dostęp do internetowego kalendarza, w którym będą oni mogli dokonać rezerwacji daty i godziny Randki. Zmiana terminu Randki może zostać dokonana za pomocą internetowego kalendarza, nie później niż na 7 (siedem) dni przed pierwotnie zarezerwowanym terminem.

       1. Klient powinien informuje Usługodawcę o potrzebie zorganizowania Randki w języku angielskim w momencie dokonania zakupu. Zmiana języka jest możliwa nie później niż na 7 (siedem) dni przed terminem Randki.

       1. Na 24 godziny przed terminem Randki, Usługodawca wyśle do Klienta i Partnera wiadomość e-mail oraz wiadomość SMS z przypomnieniem oraz instrukcją zawierającą adres miejsca Randki, wskazówki co do jej przebiegu oraz bilet wstępu.

       1. Rejestracja na darmowy test „Wspólny Azymut” nie prowadzi do zawarcia Umowy, a także nie zobowiązuje Usługodawcy do świadczenia Usługi. Warunkiem skorzystania z testów „Wspólny Azymut” jest akceptacja Polityki Prywatności oraz wyrażenie odpowiednich zgód.

      §5 Randka

        

        1. Miejsce Randki wybiera i wskazuje Usługodawca. Randki odbywają się wyłącznie na terenie m.st. Warszawy. Usługodawca może uwzględnić preferencje Klienta co do miejsca Randki. W ramach Randki Klient i Partner wybierają posiłek lub napój z przedstawionego im menu.

        1. Randka trwa ok. 90 minut. O zakończeniu Randki decyduje Klient. Usługodawca nie odpowiada za wcześniejsze zakończenie Randki przez Klienta lub Partnera.

        1. Podczas Randki Klient i Partner zostaną zaproszeni do gry towarzyskiej przygotowanej przez Usługodawcę na podstawie informacji uzyskanych wskutek uprzedniego wypełnienia przez Klienta i Partnera kwestionariuszy. Gra może mieć formę gry planszowej, gry komputerowej, zagadki, quizu lub innych form rozrywkowych.

       §6 Cennik

       Wariant Usługi Herbatka we Dwoje Kolacja we Dwoje Kolacja VIP
       Opłata 169 PLN 229 PLN 399 PLN
       Komplet kwestionariuszy wraz z wynikami
       Spersonalizowany plan gier
       Pierwsza z trzech zaproponowanych gier 
       Aromatyczna herbata, lub wybrany napój
       Lunch lub kolacja
       Butelka wina i specjalne, rozszerzone menu
       VIP room z romantyczną dekoracją

       §7 Opłata

         

         1. Opłaty dokonuje się za pośrednictwem systemu płatności internetowej DotPay. Z chwilą dokonania Opłaty, Klient zawiera z Usługodawcą Umowę.

         1. Opłaty wskazane w Cenniku są kwotami brutto. Klient ani Partner nie ponoszą innych kosztów związanych z Randką, z zastrzeżeniem pkt. 7.3 i 7.4.

         1. Jeśli gra towarzyska wymaga wysłania przez Klienta lub Partnera podczas Randki wiadomości SMS lub MMS, koszt ich wysłania pokrywa, odpowiednio, Klient lub Partner zgodnie z cennikiem operatora jego usługi telefonii komórkowej.

         1. Klient i Partner mają prawo do zamówienia w miejscu Randki, na własny koszt, napojów lub pożywienia nieobjętego zakresem Usługi.

         1. Usługodawca ma prawo do wprowadzenia rabatów, upustów, promocji lub innych preferencyjnych stawek Opłat, a także do prowadzenia sprzedaży kuponów podarunkowych lub voucherów na zasadach określonych odrębnie. 

        §8 Odstąpienie

          

          1. Klient ma prawo do odstąpienia od Umowy, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w terminie 14 (czternastu) dni od jej zawarcia. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego za pomocą wiadomości e-mail skierowanej na adres: kontakt@pairbuilding.pl

          1. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

          1. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

          1. Usługodawca prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego w sposób określony w pkt. 8.1.

          1. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą. Usługodawca zwraca klientowi Opłatę niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o odstąpieniu od Umowy. Zwrotu płatności Usługodawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta do dokonania Opłaty, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

          1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

             

             1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 

             1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

             1. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

          §9 Odpowiedzialność Usługodawcy

            

            1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Klienta lub Partnera podczas Randki ani po niej. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za stan emocjonalny Klienta lub Partnera podczas Randki, po niej, jak również za decyzje podejmowane przez Klienta lub Partnera w trakcie Randki, po niej, lub pod jej wpływem.

            1. W przypadku niestawienia się Klienta lub Partnera na Randce w ustalonym za pomocą internetowego kalendarza terminie, Usługodawca nie ma obowiązku zwrotu Opłaty ani proponowania kolejnego terminu Usługi. Zgłoszenie nieobecności na randce możliwe jest do 12 godzin przed wyznaczonym terminem, po tym czasie Usługodawca ma prawo uznać, że Klient i/lub Partner nie stawili się na Randce.

            1. Klient ma prawo zgłosić reklamację co do wykonania Usługi przez Usługodawcę w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej wykonania. Reklamacje powinny być kierowane na adres e-mail: kontakt@pairbuilding.pl Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 30 (trzydziestu) dni od jej otrzymania, a w razie jej uznania zaoferuje, według własnego wyboru: zwrot Opłaty lub ponowne wykonanie Usługi w ramach uiszczonej uprzednio Opłaty.

           §10 Dane Osobowe

             

             1. Administratorem Danych Osobowych Klienta i Partnera jest Usługodawca.

             1. Dane Osobowe Klientów i Partnerów przetwarzane są w celu realizacji Umowy, w celach rozliczeniowych, marketingowych, statystycznych, w celu wykonania Usługi przez Spółkę lub w celu podjęcia działań na żądanie Klienta.

             1. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Klienta lub Partnera, obowiązek wykonania Umowy przez Usługodawcę, obowiązek podjęcia działań na żądanie Klienta oraz realizacja prawnie uzasadnionych interesów Usługodawcy w postaci zapewnienia wysokiej jakości świadczonej Usługi.

             1. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia Umowy i skorzystania z Usługi.

             1. Dane Osobowe są powierzane podmiotowi zapewniającemu Usługodawcy usługi księgowe.

             1. Dane Osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania Usługi, a następnie przez 6 (sześć) lat po jej wykonaniu lub do wcześniejszego żądania Klienta lub Partnera ich usunięcia.

             1. Klient lub Partner mają prawo dostępu do swoich Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przeniesienia Danych Osobowych. Mogą oni mogą także wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych. Wszelkie pytania i wnioski mogą być wysłane na adres:  kontakt@pairbuilding.pl.

             1. Kwestie danych osobowych związane z korzystaniem z Serwisu reguluje Polityka Prywatności, dostępna tutaj.

            §11 Prawa autorskie

              

              1. Materiały używane do realizacji Usługi, w tym w szczególności: koncept gry towarzyskiej wykorzystywanej podczas Randki, materiały do gier, instrukcje, wzory wysyłanych do Klienta i Partnera wiadomości e-mail, kwestionariusze, elementy graficzne, logo „Pairbuilding”, treści zamieszczone w Serwisie, stanowią utwór w rozumieniu prawa autorskiego. Majątkowe prawa autorskie do tych materiałów przysługują wyłącznie Usługodawcy. 

              1. Żaden z materiałów, o których mowa w pkt. 10.1, ani jego część nie może być: kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, udostępniana, wyświetlana, utrwalana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków, w tym środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.

             §12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

               

               1. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Usługodawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.

               1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.phphttp://www.uokik.gov.pl/sprawy, http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 

               1. Klient posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 

                  

                  1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Usługodawcą;

                  1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Usługodawcą;

                  1. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);

                1. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

               §13 Postanowienia końcowe

                 

                 1. Regulamin obowiązuje od dnia 1 grudnia 2019 roku.

                 1. Regulamin stosuje się odpowiednio w przypadku zakupu Usługi na prezent dla osób trzecich.

                 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE. 

                 1. Usługodawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu do Umowy stosuje się Regulamin w brzmieniu obowiązującym w dacie jej zawarcia.

                Regulamin uczestnictwa w projekcie Pairbuilding Academy

                §1. Wstęp

                1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Pairbuilding Academy, organizowanym przez Fundację Impossible. Projekt obejmuje cykl 10 spotkań online, w których można wziąć udział na podstawie zakupionego karnetu lub w formie pojedynczego udziału w wybranych spotkaniach.
                2. Uczestnicy spotkań otrzymają po spotkaniu dostęp do nagrań i do ćwiczeń pozwalających trenować umiejętności wynikające z danego spotkania. 
                3. Dostęp do nagrań dla uczestników pojedynczego spotkania wynosi 30 dni. Dostęp do nagrań dla uczestników korzystających z karnetu wynosi 3 miesiące od daty zakończenia akademii. Łącznie dostęp do nagrań udzielany jest na okres 12 miesięcy.

                §2. Zakup i rejestracja

                1. Zakup dostępu do spotkań można dokonać przez oficjalną stronę internetową projektu: www.pairbuilding.pl/academy.
                2. Uczestnik ma możliwość zakupu dostępu w formie pojedynczego spotkania lub karnetu na cały cykl 10 spotkań.
                3. W przypadku zakupu dostępu do spotkania lub spotkań dla dwóch osób, uczestnik zobowiązany jest wprowadzić dodatkowy adres e-mail osoby towarzyszącej w trakcie składania zamówienia.

                §3. Warunki techniczne

                1. Do udziału w spotkaniach wymagana jest przeglądarka Google Chrome w aktualnej wersji.
                2. Udział w spotkaniach z pomocą innych przeglądarek jest możliwy, jednak organizator nie gwarantuje jakości streamingu w innych przeglądarkach.

                §4. Odpowiedzialność organizatora

                1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania z przyczyn niezależnych od siebie, takich jak choroba prelegenta czy brak chętnych do udziału.
                2. W przypadku odwołania spotkania, organizator zobowiązuje się do zwrotu środków za dane spotkanie. Jeśli uczestnik zakupił karnet, otrzyma zwrot w wysokości proporcjonalnej do wartości jednego spotkania w karnecie (10% wartości karnetu).
                3. Organizator zastrzega sobie również prawo do przeniesienia spotkania na inny termin w przypadku niedostępności prelegenta. W takim przypadku uczestnik ma prawo anulować swoje uczestnictwo w danym spotkaniu i poprosić o zwrot środków, kierując żądanie na adres e-mail: kontakt@pairbuilding.pl.

                §5. Prawa uczestnika

                1. Uczestnik ma prawo domagać się zwrotu środków za udział w spotkaniu, jeśli to spotkanie nie spełni jego oczekiwań.
                2. Zwrot realizowany jest na podstawie informacji zwrotnej przesyłanej przez formularz informacji zwrotnej lub drogą mailową na adres kontakt @ pairbuilding.pl.
                3. Uczestnik ma prawo do zwrotu kosztów uczestnictwa w maksymalnie 2 spotkaniach w projekcie Pairbuilding Academy. W przypadku niezadowolenia z trzech spotkań, zwrócona zostanie kwota za cały niewykorzystany karnet, a uczestnictwo zostanie anulowane.

                §6. Dodatkowe inicjatywy

                1. Dodatkowe inicjatywy, takie jak społeczność Discord i dodatkowe spotkania, są prowadzone bezpłatnie dla osób posiadających karnet.
                2. Uczestnictwo w tych dodatkowych inicjatywach jest traktowane jako bonus i nie jest uwzględnione w cenie karnetu, a zatem nie stanowi podstawy do roszczeń finansowych.

                §7. Zmiany w regulaminie

                1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. Uczestnicy zostaną poinformowani o wszelkich zmianach drogą mailową oraz poprzez oficjalną stronę projektu.

                §8. Postanowienia końcowe

                1. Udział w projekcie Pairbuilding Academy oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
                2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

                Data ostatniej aktualizacji: 18.09.2023