Stary Regulamin

Regulamin Pairbuilding sp. z o.o.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa warunki i zasady świadczenia usługi „Pairbuilding”, świadczonej przez spółkę Pairbuilding sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul Mazowiecka 11 lok. 49, 00-052 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000706362 ,
  posiadającej nr NIP: 5252732863 (zwanej dalej: „Usługodawcą”).
 2. Dane kontaktowe oraz inne istotne informacje o Usługodawcy:
 3. Istotą usługi (zwanej dalej: „Usługą” lub „Pairbuildingiem” lub „Randką”) jest zorganizowanie gry towarzyskiej dla pary po uprzednim wypełnieniu przez nich formularzy pozwalających na dobranie odpowiedniego jej wariantu.   
 4. Zawarcie umowy między Usługodawcą, a Klientem (zwanej dalej: „Umową”) następuje w momencie zapłaty za usługę przez klienta poprzez stronę internetową.
 5. „Klientem” może być każda, pełnoletnia osoba fizyczna. Klient dokonując zakupu, określa osobę Partnera, z którym chce skorzystać z Usługi. Partnerem może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna. Od momentu zakupienia Usługi nie można zmienić osoby Partnera.
 6. Przed zawarciem Umowy Klient zobowiązany jest do wnikliwego zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Regulamin dostępny jest na Stronie internetowej Usługodawcy. Akceptując Regulamin Klient składa oświadczenie, iż zapoznał się z jego treścią i w pełni akceptuje warunki zawartej Umowy.

§2 Pairbuilding

 1. Usługa świadczona świadczona jest na terenie Warszawy, w różnych miejscach, w zależności od preferencji Klienta. Dokładne miejsce Randki zostanie udostępnione Klientom za pomocą wiadomości SMS wysłanej na 24 godziny przed ustalonym terminem Randki.
 2. Czas trwania Randki wynosi zazwyczaj około 90 minut, jednak o jej zakończeniu decyduje Klient. W szczególności Organizator nie odpowiada za wcześniejsze zakończenie Randki.
 3. Podczas Randki, Klient zostanie zaproszony do gry przygotowanej przez Usługodawcę. Gra może mieć formę gry planszowej, gry komputerowej, zagadki, quizu lub innych form rozrywkowych.
 4. W trakcie gry rozgrywanej w ramach Randki nie są pobierane przez Usługodawcę dodatkowe opłaty. Jeśli dana gra wymaga wysyłania wiadomości SMS i MMS, koszt ich wysłania pokrywa Klient zgodnie z cennikiem Operatora jego usługi telefonii komórkowej.
 5. Klient jest świadomy, że Pairbuilding nie jest formą terapii par.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg Randki, w szczególności stan emocjonalny Klienta/Klientów, jak również za decyzje podejmowane w trakcie Randki lub pod jej wpływem.

§3 Rezerwacja i Cena

 1. Rezerwacji Pairbuildingu można dokonać poprzez Stronę internetową, po uprzednim opłaceniu usługi i wypełnieniu przesłanych przez Usługodawcę formularzy w formie ankiet on-line.
 2. Dokonując rezerwacji Klient oraz Partner zobowiązani są podać Usługodawcy następujące dane: imię, adres e-mail, nr telefonu komórkowego.
 3. Po zamówieniu i opłaceniu usługi Klient oraz Partner otrzymają link do kwestionariuszy na na wskazany przez siebie adres e-mail.
 4. Po wypełnieniu kwestionariuszy Klient oraz Partner otrzymują dostęp do kalendarza on-line, gdzie dokonują wyboru terminu Randki. Zmiany terminu można dokonywać za pomocą wspomnianego kalendarza, jednak nie później niż na 7 dni przed uprzednio wybranym terminem.
 5. Skorzystanie z Usługi wymaga uprzedniego uiszczenia ceny wskazanej w aktualnym cenniku Usługodawcy, dostępnym na Stronie Internetowej. Ceny wskazane w Cenniku są cenami brutto – zawierają w sobie wszelkie podatki i opłaty.
 6. Zapłaty Ceny można dokonać poprzez system płatności internetowej DotPay.
 7. Klient oraz Partner zobowiązani są do wypełnienia kwestionariuszy przesłanych po dokonaniu opłaty w przeciągu 90 dni od ich otrzymania. W przypadku niewypełnienia kwestionariuszy (i nie dokonania rezerwacji usługi) opłata nie podlega zwrotowi.
 8. Klient ma prawo do rezygnacji z usługi w przeciągu 90 dni od daty zawarcia umowy. Rezygnację z usługi należy dokonać poprzez przesłanie wiadomości na Adres e-mail.
 9. W przypadku anulowania rezerwacji Klient otrzyma zwrot uiszczonej opłaty tylko w sytuacji poinformowania Usługodawcy o tym fakcie poprzez przesłanie wiadomości na Adres e-mail Usługodawcy, co najmniej 7 dni przed zarezerwowanym terminem Pairbuildingu.
 10. W przypadku niestawienia się w ustalonym za pomocą kalendarza on-line terminie na Pairbuilding uiszczona przez Klienta opłata nie podlega zwrotowi.
 11. Usługodawca zachowuje prawo do wprowadzenia rabatów, upustów lub innych preferencyjnych stawek. Organizator może prowadzić sprzedaż kuponów podarunkowych lub voucherów.
 12. Informacje o aktualnych cenach i promocjach będą udostępniane na Stronie internetowej. Zmiana Cennika nie stanowi zmiany Regulaminu.
 13. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji – na podstawie rękojmi, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa wynikającymi m.in. z ustawy o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. z późn. zm.) oraz kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. z późn. zm.). Reklamacje mogą być składane Usługodawcy na adres E-mail lub na piśmie – na adres rejestrowy Usługodawcy – wskazany w § 1 Regulaminu.Usługodawca zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, w formie wiadomości e-mail lub w formie pisemnej.

 

§4 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Usługodawca (zwany dalej także „Administratorem”).
 2. Dane osobowe Klientów zbierane są w celu realizacji Umowy, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas dostarczania Usług, a następnie do 5 lat po zakończeniu tego okresu lub do jej wcześniejszego odwołania.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie lub Formularzu danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia Umowy.
 5. Użytkownik może w dowolnym momencie złożyć zapytanie odnoszące się do przetwarzania danych osobowych i żądać sprostowania danych, jeśli dane wymagają korekty lub aktualizacji z jakiegokolwiek powodu. Użytkownik może w dowolnym czasie zwrócić się o zaprzestanie przetwarzanie swoich danych osobowych, jednakże w tym przypadku Usługi mogą nie zostać zrealizowane. Wszelkie pytania i wnioski mogą być wysłane na Adres email Administratora. Można również zwrócić się do organu ochrony danych osobowych i sądów właściwych dla kraju zamieszkania w celu uzyskania dodatkowych środków prawnych.
 6. Administrator wykorzystuje system Microsoft Azure (azure.microsoft.com), Mailgun Technologies, Inc.,Nexmo Inc. do przetwarzania danych zebranych od Klienta w imieniu Administratora. Administrator może ujawnić dane osobom trzecim do dalszych badań lub innych celów w formie ANONIMOWEJ i dlatego tożsamość tych podmiotów nie zostanie ujawniona.

§5 Prawa autorskie

 1. Materiały używane do realizacji Usługi są chronione prawami autorskimi. Zaliczają się do nich: instrukcje i materiały do gier, materiały pomocnicze, elementy graficzne (w tym logo Pairbuilding), treści umieszczone na stronie internetowej oraz inne, nie wymienione powyżej.
 2. Majątkowe prawa autorskie do powyższych materiałów przysługują wyłącznie Pairbuilding Sp. z o.o.
 3. Za wyjątkiem, gdy stwierdzono inaczej, żaden z zamieszczonych materiałów ani jego część nie może być: kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, ładowana, wyświetlana, utrwalana ani wykorzystywana w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Usługodawcy.

§6 Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 10.11.2017 roku.
 2. Usługodawca uprawniony jest do zmiany regulaminu. W takim wypadku do Umów stosuje się Regulamin w brzmieniu obowiązującym w dacie jej zawarcia.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta, jako konsumenta, z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 4. Klient, jako konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej z Usługodawcą.
  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Usługodawcą.
  • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego)rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie, Konsumentów Polskich).
 5. Klient, jako konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.